Research Group

 

Current Group Members

 

Ph.D.

 

1.       Om Prakash

2.       Kamal Nayan Sharma

3.       Fariha Saleem

4.       Hemant Joshi

5.       Satyendra Kumar

6.       Mahabir Pratap Singh

       7.       Alpesh Kumar Sharma

8.     Kanchan Chauhan

9.     Pooja Dubey

10.   Ritu Bhaskar

11.   Sonu

 

.  

 

PDF

 

1.      Dr. Arun Kumar           2.     Dr. Ved Vati Singh

3.    Dr. Umesh Kumar        4.     Dr. G. K. rao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-

2009-

2010-

2010-

2010-

2010-

2011-

2011-

2012-

2012-

2013-

2013

 

Former Group Members

 

1.      R. K. Rawlley

2      J. K. Basumatary

3.      V. Srivastava

4.      S. Thomas

5.      A. Khalid

6.      R. Saxena

7.      R. Batheja

8.      C.V. Amburose

9.     M. Kadarkaraisamy

10.  J. Sooriyakumar

11.  P. K. Tewari

12.  M. Kumar

13.  A. Goswami

14.  V. Gurnani

15.  G. Venkatesh

16.  S. Bali

17.  Raghavendra Kumar P

18.  Garima Singh

19.  Arun Kumar

20.  Neetu Rani

21.  Dipanwita Das

22.  Pradhumn Singh

       23. G. K. Rao

       24. Aneeta Kharkwal

PDF

 

1.      Dr. Veena Singh

2.      Dr. K.M.M.S. Prakash

3.      Dr. V. Srivastava

4.      Dr. M. Misra

5.      Dr. Sonali Bhandari

6.      Dr. Pankaj Sharma

7.      Dr. Parbati Sengupta

8.      Dr. Ashu Chaudhary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

1990

1990

1991

1994

1995

1995

1999

2000

2000

2000

2001

2002

2003

2005

2005

2006

2006

2009

2009

2010

2010

2011

2012

2013

 

 

1989-92

1989-90

1991-94

1999-99

1998-99

2003-04

2005-06

2005-06