People


Group leader


Debanjan Bhowmik

Ph.D Students

  1. Upasana Sahu

  2. Divya Kaushik

M. Tech /M.Sc. Students

  1. Naga Rahul

B.Tech Students

  1. Utkarsh Saxena

  2. Kushaagra Goyal

  3. Utkarsh Singh

  4. Anand Verma

  5. Apoorv Dankar

  6. Ritvik Sharma